Juridische Documenten

Hieronder vindt u alle Juridische Documenten terug en het maatschappelijk beleid:

Juridische documenten
Besluit van 15 februari 2008 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanbegeleiding (B.S.11/07/2013)
Besluit van de Vlaamse regering op 11 november 1991 tot wijziging, met betrekking tot outplacement en loopbaanbegeleiding, van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding (25 oktober 1991). Belgisch Staatsblad. 51728.
Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving met betrekking tot de integratie op de arbeidsmarkt van personen met een handicap binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (B.S. 25/01/2007)
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 december 2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie (B.S.08/09/2016)
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag (B.S.29/01/2016)
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidingscheques voor werknemers en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (B.S.12/03/2015)
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft de werkervaringsstage (B.S.03/02/2017)
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning en uitvoering van het loopbaan- en diversiteitsbeleid
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de invoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming
Decreet op 8 mei 2002 wat betreft evenredige participatie op de arbeidsmarkt ( 26 juli 2002). Staatsblad. 33262
Decreet tot wijziging van het decreet van 15 maart 1999 betreffende de opleiding tijdens de <Loopbaan> van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het onderwijzend hulppersoneel van het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap
Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap en de lijst met multidisciplinaire informatie bepaald in artikel 4, tweede lid, 1e en 2e, van het besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap (B.S 12/06/2018)
Wet van 30 mei 2018 tot Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met aandoeningen en voorgaande feiten van personen met een indicatie van een arbeidshandicap en de lijst met multidisciplinaire informatie, bepaald in artikel 4, tweede lid, 1° en 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap (12 juni 2018).Belgisch Staatblad, 48638.
Wet van 08 juni 2018 tot Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (26 juni 2018). Belgisch staatblad, 51728.
Wet van 13 oktober 2017 tot Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding (13 november 2017). Belgisch Staatblad, 98542.
Wet van 27 oktober 2017 tot Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en het ministerieel besluit van 30 juli 2008 tot bepaling van nadere regels voor het vaststellen, de wijze van bijhouden, de inhoud en het actualiseren van het inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders, wat betreft de taalkennisvereiste (13 november 2017). Belgisch Staatsblad, 98566.
Maatschappelijk beleid
Denis Ducarme
Kris Peeters
Liesbeth Homans
Philippe Muyters
VDAB-beleid